fbpx Informacja prawna i ogólne warunki | Autorecupera.com

Informacja prawna i ogólne warunki

Warunki aukcji dotyczące sprzedaży pojazdów uszkodzonych lub po awarii.

 

PRAWO ODWOŁANIA I ZAKRES PRAWNY

Witamy na stronie internetowej www.autorecupera.com/pl. Witamy na stronie internetowej www.autorecupera.com. Znak towarowy Autorecupera jest własnością ENTERPRISE CARS, SL., hiszpańskiej firmy z numerem CIF: B-85 747 244 i siedziba przy, la calle Saturno, 34. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madryt) i zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Madrycie w tomie 26934, księga 0, arkusz 175, sekcja 8, strona M 485388. Zwana dalej “AUTORECUPERA”.

Warunki te regulują i mają zastosowanie do usług dostępnych na stronie www.autorecupera.com (zwanej dalej „Stroną”), którą ENTERPRISE CARS, SL udostępnia wszystkim osobom fizycznym lub profesjonalistom, którzy korzystają z niej w celu uzyskania informacji i/lub są zainteresowani sprzedażą lub zakupem używanego pojazdu silnikowego z uszkodzeniami, awariami, po wypadkach lub problemami prawnymi lub dokumentacyjnymi. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje te warunki ustanowione przez ENTERPRISE CARS, SL, jako Dostawcę Usług Społeczeństwa Informacyjnego, w celu zapewnienia, że działa ona prawidłowo. Aby skontaktować się z AUTORECUPERA, można skorzystać z adresu pocztowego Apartado de Correos 22, C.P. 28232 Las Rozas (Madryt), a także adresu e-mail info@autorecupera.com lub telefonu 0034 916 169 777.

Niniejsze warunki korzystania z usługi wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

AUTORECUPERA działa wyłącznie jako niezależny pośrednik, udostępniając profesjonalistom z branży motoryzacyjnej na stronie internetowej platformę handlową do aukcji internetowych używanych samochodów, głównie uszkodzonych, z awariami lub z innymi problemami prawnymi lub dokumentacyjnymi, w ramach domeny www.autorecupera.com/pl.

RAMY PRAWNE.

AUTORECUPERA oferuje platformę handlową w Internecie. Warunki opisane poniżej mają wpływ na korzystanie z aplikacji na stronie internetowej AUTORECUPERA. Warunki te opisane zostały w języku ?? Stronami umowy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub osoby prawne, posiadające zdolność prawną do zawierania wiążących umów. Niniejsze warunki zrzekają się jakiejkolwiek innej jurysdykcji i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Pozuelo de Alarcón. Warunki te będą regulowane przepisami hiszpańskiego prawa. W przypadku, gdy którykolwiek z obecnych warunków jest lub zostałby uznany za nieskuteczny, nieważny lub niewykonalny, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych warunków, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne. Taki warunek zostanie, bez konieczności przeprowadzania dalszych działań stron w zakresie formy, treści, czasu i środków, zastąpiony postanowieniem, które będzie ważne, skuteczne i możliwe do realizacji, a które będzie w największym stopniu, w każdym aspekcie, zwłaszcza w kwestiach finansowych, najbliższe w zakresie celu i ducha do warunku, który zastępuje.

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW I PRAWA UŻYTKOWANIA

Aby dokonywać zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem www.autorecupera.com wymagane jest zarejestrowanie. Użytkownicy nie powinni rejestrować się pod kilkoma nazwami jednocześnie ani dokonywać czynności z użyciem fałszywej tożsamości. Nie istnieje prawo do rejestracji i korzystania ze strony. AUTORECUPERA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, które mogą wystąpić w zakresie komunikacji, w tym za usunięcie wiadomości, niekompletne przekazanie lub opóźnienia w przesłaniu. Nie zobowiązuje się także, że sieć przekazywania wiadomości będzie zawsze aktywna. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia, naruszając środki bezpieczeństwa ustanowione przez AUTORECUPERA, uzyska dostęp do wiadomości, wprowadzi wirusy komputerowe lub spowoduje jakiekolwiek inne uszkodzenia systemu komputerowego, które mogą mieć wpływ na użytkowników. AUTORECUPERA nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów informatycznych w usługach świadczonych przez osoby trzecie, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (oprogramowanie i sprzęt) lub w elektronicznych dokumentach i plikach przechowywanych w systemie komputerowym. AUTORECUPERA zastrzega sobie prawo do modyfikowania aplikacji na swojej stronie internetowej, blokowania lub usuwania użytkowników i / lub ofert w dowolnym momencie i bez konieczności podawania przyczyn.

DOKUMENTACJA I UBEZPIECZENIE:

W niektórych przypadkach pojazdy mogą być czasowo wyrejestrowane lub ich dokumentacja mogła zostać utracona. Obowiązkiem nabywcy jest wykonanie niezbędnych duplikatów lub odpowiedniej rejestracji, aby móc wprowadzić pojazd do ruchu. Podobnie, kupujący lub firma odbierająca będą odpowiedzialni za odpowiednie ubezpieczenie, ponieważ pojazdy nie posiadają ubezpieczenia.

AUTORECUPERA nie zapewnia, że pojazd będzie posiadał kluczyki, instrukcje obsługi, koła zapasowe, kołpaki, narzędzia, śruby zabezpieczające opony, zestawy sygnalizacyjne w przypadku awarii lub inne elementy, które zwykle znajdują się w pojeździe.

Od odbioru pojazdu lub od końca okresu odbioru, kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie obciążenia lub sankcje.

Jeśli kupujący zdecyduje się przemieścić pojazd w ruchu drogowym, zrobi to na własne ryzyko. AUTORECUPERA odradza takie postępowanie, gdyż pojazdy nie posiadają warunków odpowiednich do używania w ruchu drogowym.

CENY, PODATKI I EKSPORT:

Ceny podane na stronie, a także licytacje i oferty potencjalnych nabywców zawsze zawierają podatek VAT, gdy pojazd pochodzi od firmy i podlega odliczeniu VAT. Jeśli pojazd podlega Specjalnemu systemowi dla towarów używanych (REBU), fakt ten zostanie wskazany w karcie pojazdu.

Jeśli nabywca zamierza wyeksportować pojazd do kraju członkowskiego Unii Europejskiej, musi być zarejestrowany jako operator wewnątrzwspólnotowy, w tym przypadku, jeśli sprzedawca jest również operatorem wewnątrzwspólnotowym (zostanie to wskazane w karcie pojazdu), transakcja może zostać wykonana na kwocie netto, czyli być zwolniona z podatku VAT.

Kupując pojazd z podatkiem VAT podlegającym odliczeniu do jakiegokolwiek kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej, transakcja może być również dokonana w kwocie netto, jeśli sprzedający ją zaakceptuje, a VAT podlegałby odliczeniu.

W obu przypadkach kupujący podlega następującym regulacjom:

Pojazd musi zostać wysłany do kraju przeznaczenia za pośrednictwem należycie upoważnionego przewoźnika.

Należy dostarczyć należycie wypełniony dokument SAD.

Należy załączyć dokument dostawy do miejsca przeznaczenia, które potwierdza przybycie: Oświadczenie, zapieczętowany list przewozowy, dokumenty rejestracji w kraju przeznaczenia itp.

REJESTRACJA, BLOKOWANIE, ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

Aby móc korzystać ze wszystkich usług AUTORECUPERA, należy zarejestrować się jako „użytkownik”. Nie istnieje prawo do rejestracji w AUTORECUPERA. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracja dokonywana jest poprzez otwarcie konta użytkownika i wyrażenie zgodności z odpowiednimi ogólnymi warunkami handlowymi. Wraz z rejestracją zostaje zawarta umowa pomiędzy AUTORECUPERA a „użytkownikiem” na korzystanie z platformy aukcyjnej pojazdów www.autorecupera.com/pl

Dane żądane przez AUTORECUPERA podczas rejestracji muszą być kompletne i poprawne. Jeśli po rejestracji nastąpiła zmiana danych „użytkownika”, „użytkownik” ma obowiązek przekazania tej modyfikacji AUTORECUPERA.

Podczas rejestracji „użytkownik” wybierze nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika nie może być adresem e-mail ani adresem internetowym ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw do nazwy lub marki. Hasło musi być utrzymywane w tajemnicy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przypadki niewłaściwego użycia nazwy użytkownika i hasła. Konto użytkownika nie jest zbywalne. AUTORECUPERA może zablokować konto użytkownika w dowolnym momencie. Z chwilą zablokowania konta użytkownika, użytkownik ten nie będzie już mógł korzystać ze stron internetowych AUTORECUPERA i nie będzie mógł się ponownie zarejestrować bez wyraźnej zgody AUTORECUPERA.

Po tej pierwszej rejestracji AUTORECUPERA poprosi o dodatkową dokumentację, która umożliwi wzięcie udziału w aukcjach. Bez przesłania tych informacji i wyraźnej autoryzacji, rejestracja będzie niekompletna.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę użytkowania w dowolnym momencie. Pisemna notatka lub e-mail na info@autorecupera.com wystarcza do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

AUTORECUPERA może rozwiązać umowę użytkowania ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie bez konieczności dotrzymywania terminów.

OBOWIĄZKI NABYWCY:

Wszystkie oferty złożone w trakcie aukcji oraz oferty złożone w okresie negocjacji są uważane za nieodwołalne zobowiązanie do zakupu. W momencie składania oferty na pojazd w aukcji użytkownik potwierdza, że zna i akceptuje te warunki.

W przypadku POJAZDÓW POCHODZĄCYCH OD FIRM LUB OSÓB PRYWATNYCH zwycięska oferta w licytacji podlega zatwierdzeniu przez właściciela. Oferty będą ważne przez 7 dni, aby możliwe było przeprowadzenie procedur ustanowionych w firmie.

W przypadku POJAZDÓW PRZYCHODZĄCYCH OD FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ. Zwycięska oferta podlega zatwierdzeniu przez właściciela. Oferty będą ważne przez 30 dni, aby możliwe było przeprowadzenie procedur ustanowionych pomiędzy firmą, a ubezpieczonym.

Płatność za pojazd zostanie zrealizowana w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania e-maila, w którym poinformujemy użytkownika o zakupie.

Wszystkie koszty wygenerowane przez dokonanie płatności przelewem bankowym zostaną pokryte przez kupującego.

Po otrzymaniu płatności AUTORECUPERA prześle w dokument Upoważniający do Odbioru Pojazdu.

Od tego momentu kupujący musi odebrać pojazd z miejsca wskazanego w dokumencie wydania przed upływem pięciu dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek problemów z ustaleniem odbioru z miejscem odbioru, należy powiadomić AUTORECUPERA przed upływem tego okresu.

OPo upływie tego okresu sprzedawca i AUTORECUPERA nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu, zarówno fizyczne, jak i mechaniczne, a Autorecupera lub sprzedawca zastrzegają sobie prawo do obciążenia opłatą 20 € za dzień za usługę parkingową.

Koszty przekazania własności i przygotowania dokumentacji, a także koszty zarządzania AUTORECUPERA są następujące:

 cuadro_modificado_v_31-01-20.jpg

* W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba prywatna, a profesjonalny nabywca chce dokonać zakupu jako osoba fizyczna, koszt przekazania własności wyniesie 165 EUR. W ten sposób nabywca uniknie płatności podatku od darowizn (ITP-AJD), który zależnie od Wspólnoty Autonomicznej może wynosić od 4% do 8%.

Autorecupera zastrzega sobie prawo do zmiany stawek bez uprzedniego powiadomienia

Niektóre pojazdy posiadają specjalne warunki, dostępne w karcie każdego z nich. Te szczególne warunki są uważane za dodatkowe i uzupełniające, przeważają w każdym przypadku warunki ogólne.

Kupujący, rejestrując się, akceptuje warunki ogólne, zaznaczając pole obok tekstu: „Wysyłając moje dane osobowe, potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję politykę prywatności i ogólne warunki tej witryny.” Akceptując te ogólne warunki, zobowiązuje się do ich przestrzegania i musi wypełniać swoje zobowiązania umowne. Użytkownik zarejestrowany w AUTORECUPERA zaakceptował już te ogólne warunki.

Rejestracje użytkowników w dowolnej kategorii zakładają całkowitą akceptację niniejszych Ogólnych warunków aukcji. AUTORECUPERA zobowiązuje się do przesłania precyzyjnych instrukcji dotyczących procesu uczestnictwa w aukcji w momencie, w którym użytkownik zostanie zatwierdzony przez AUTORECUPERA. Instrukcje zostaną przesłane pocztą elektroniczną, aby informacje te były prawdziwe i prawidłowe w momencie rejestracji. Podobnie, AUTORECUPERA udostępni użytkownikowi panel sterowania, który będzie dostępny poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, podanych wcześniej przez użytkownika, w którym dostępne będą pełne dane jego profilu i gdzie będzie mógł aktualizować swoje dane i preferencje.

Oferent, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek jurysdykcji, jakiej mógłby podlegać, zgadza się poddać wszelkie spory i rozbieżności, jakie mogą wyniknąć z tych warunków, sądom i trybunałom Pozuelo de Alcorcón, Madryt (Hiszpania).

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa podczas korzystania ze strony internetowej AUTORECUPERA i funkcji serwisowych AUTORECUPERA.

Operacje kupna-sprzedaży realizowane za pośrednictwem tej platformy handlowej www.autorecupera.com/pl, będą potwierdzane za pomocą różnych środków, takich jak umowa kupna-sprzedaży, faktura lub inne środki prawne. Wspomniana sprzedaż odbędzie się pomiędzy właścicielem a kupującym lub między Autorecupera a kupującym (w tym przypadku Autorecupera nabywa towar, aby ułatwić pośrednictwo, a nie odpowiedzialność sprzedawcy lub właściciela pojazdu i opis szkody). Aby móc sformalizować sprzedaż, możliwe jest, że AUTORECUPERA przekaże kupującemu informacje o sprzedającym, zakazując wszystkim użytkownikom korzystania z uzyskanych danych kontaktowych, adresów i adresów e-mail do jakiegokolwiek celu innego niż formalizacja sprzedaży. W tym celu zostaną podpisane odpowiednie upoważnienia do przekazywania i przesyłania danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

AUTORECUPERA oświadcza, że jedynie oddaje do dyspozycji kupujących i sprzedających portal handlowy. Możliwe umowy sprzedaży, zawierane są wyłącznie między sprzedawcą a kupującym. AUTORECUPERA nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub dokładność danych, cech i warunków zawartych w ofertach, promocjach i reklamach zawartych w dostarczonych informacjach. W związku z powyższym właściciele lub sprzedawcy pojazdów są wyłącznie odpowiedzialni za operacje handlowe przez nich zawarte w odniesieniu do nich. AUTORECUPERA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę zysku. AUTORECUPERA nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub błędy programu. Na stronach internetowych AUTORECUPERA można znaleźć linki do innych stron internetowych. AUTORECUPERA nie oferuje ani nie sprzedaje produktów i usług dostępnych na stronach do których prowadzą linki, więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści i informacji na nich zawartych ani za operacje, do których można uzyskać dostęp lub które można przeprowadzić, w zależności od przypadku, poprzez portal i ogólnie za konsekwencje wynikające z dostępu użytkowników do tegoż, za które zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Usługi te są świadczone przez osoby trzecie, które działają w każdym przypadku we własnym imieniu i na własny rachunek, zarówno w odniesieniu do oferty, jak i do kontraktowania danych usług. Te osoby trzecie są w pełni odpowiedzialne za zarządzanie nimi i eksploatację, niezależnie od sposobu, w jaki użytkownicy uzyskali do nich dostęp.

Oferty już złożone nie mogą zostać obniżone ani anulowane. AUTORECUPERA rejestruje i zapisuje wszystkie złożone oferty. Jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące ofert, AUTORECUPERA wyjaśni je w sposób wiążący dla stron.

Oferta nie jest wiążąca, jeżeli oferent składając ofertę, popełnił błędy ortograficzne które mogą prowadzić do błędów lub jeśli osoba trzecia złożyła ofertę, wykorzystując nazwę użytkownika lub hasło oferenta lub jeśli.

Po upływie okresu oferty ustalonego przez AUTORECUPERA, w przypadku, gdy nie uzgodniono inaczej, zakończy się okres wiążący, zostanie zawarta sprzedaż między sprzedawcą (lub autorecupera) a oferentem, zgodnie z prawem hiszpańskim.

Obydwie strony umowy mają obowiązek FINALIZACJI I OSTATECZNEGO ZAWARCIA UMOWY. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd w opisanym stanie oferentowi oferującemu najwyższą cenę. Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, ma obowiązek odebrać pojazd i za niego zapłacić. To samo dotyczy umowy zawartej za pośrednictwem centrum obsługi klienta lub pośredniczonej w inny sposób przez AUTORECUPERA

PRZEBIEG AUKCJI

AUTORECUPERA kontroluje początek, koniec i przebieg aukcji. AUTORECUPERA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub modyfikacji planowanych aukcji. AUTORECUPERA jest upoważniony do anulowania aukcji bez podawania przyczyn. Anulowanie może nastąpić zarówno przed, jak i podczas aukcji. Przeprowadzone już aukcje nie mogą zostać anulowane.

ROSZCZENIA:

Dlatego wszystkie pojazdy zakupione w aukcji będą uważane za „SPRZEDAŻ W OBECNYM STANIE” i żaden rodzaj roszczenia nie zostanie przyjęty. Z wyjątkiem bardzo poważnych problemów, takich jak na przykład nieprawidłowa identyfikacja pojazdu (model lub motoryzacja) lub szkody o charakterze bardzo różnym niż te podane w systemie. Autorecupera nie uwzględnia zwrotu pojazdu, chociaż może zaoferować nabywcy alternatywne rozwiązania w przypadku dopuszczenia roszczenia.

Jednak AUTORECUPERA dołoży wszelkich starań, aby informacje oferowane przez sprzedającego były jak najbardziej wiarygodne, a w przypadku braku szczegółowych informacji, zostanie to uwzględnione w karcie pojazdu. Opublikowane dane pojazdów są sporządzane w dobrej wierze, z wyjątkiem błędu typograficznego.

Nabywca ma 48 godzin od odbioru pojazdu na przekazanie informacji o zdarzeniu do AUTORECUPERA, zawsze na piśmie, na nasz e-mail: clientes@autorecupera.com

Przed odbiorem pojazdu z lokalu sprzedawcy, nabywca lub firma transportowa, która dokonuje przewozu w jego imieniu, musi sprawdzić, czy stan pojazdu odpowiada temu, co zostało opublikowane na stronie, a w przypadku znalezienia różnic należy odnotować je w dokumencie odbioru, który musi zostać podstemplowany i podpisany przez personel obiektu, w którym znajduje się pojazd. Jeśli różnice są bardzo istotne, zalecamy natychmiastowe skontaktowanie się z AUTORECUPERA i nie odbieranie pojazdu.

ZWOLNIENIA

Użytkownik zwalnia AUTORECUPERA z jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń innych użytkowników lub osób trzecich przeciwko AUTORECUPERA za naruszenie ich praw do ofert lub treści, które użytkownik zarejestrował na stronie internetowej lub za niewłaściwe korzystanie przez niego ze strony AUTORECUPERA. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za koszty obrony praw AUTORECUPERA, w tym za wszystkie opłaty za adwokatów i prawników, a także opłaty sądowe. Powyższe nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy naruszenie prawa nie leży w gestii użytkownika.

INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU

Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub routowania w związku z korzystaniem ze strony internetowej AUTORECUPERA, które mogłyby utrudnić działanie wspomnianej strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą wiązać się z nieproporcjonalnym lub nadmiernym obciążeniem infrastruktury.

Zabrania się kopiowania, ujawniania, powielania lub wykorzystywania zawartości strony internetowej AUTORECUPERA w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej zgody właściciela praw. Dotyczy to również kopii wykonanych technikami wyszukiwarek „Robot / Crawler” (trackery) lub innych automatycznych mechanizmów.

Powielanie i wykorzystywanie projektu strony internetowej AUTORECUPERA i ogólnych warunków użytkowania na innych stronach internetowych jest dozwolone za uprzednią pisemną zgodą AUTORECUPERA.

Korzystanie z plików cookie przez Autorecupera

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych.

Enterprise Cars, SL używa tych plików cookie a) z przyczyn operacyjnych: Równoważenie i ograniczanie ruchu jako metoda zapewnienia usługi. b) Łatwość użycia: Ułatwienie korzystania ze stron internetowych i zwiększenie przyjazności dla użytkownika oraz zapamiętanie preferencji użytkownika: języka, kraju, przeglądarki itp.

Enterprise Cars, S.L. w żadnym przypadku nie rejestruje czynności wykonywanych przez użytkownika w sieci ani nie opracowuje profili.

Jeśli użytkownik korzysta ze strony nie dokonując zmian konfiguracji, rozumiemy, że akceptuje korzystanie przez stronę z plików cookie. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, konfigurując przeglądarkę tak, aby akceptowała lub nie otrzymywane pliki cookie lub aby przeglądarka powiadamiała użytkownika, gdy serwer chce zapisać plik cookie:

W przypadku korzystania z Microsoft Internet Explorer, w opcji menu Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność> Zaawansowane.

W przypadku korzystania z Firefox, w opcji menu Narzędzia> Opcje> Prywatność> Pliki cookie.

W przypadku korzystania z Chrome, należy nacisnąć przycisk narzędzia, następnie ustawienia, a na końcu ustawienia zaawansowane, Ustawienia proxy, Prywatność „użyj ustawień niestandardowych dla historii”. W przypadku korzystania z Safari, należy nacisnąć przycisk, aby uzyskać dostęp do menu ustawień ogólnych, dalej preferencji i wybrać opcję Prywatność.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org

Modyfikacje warunków ogólnych

Polski